המקרא ואנחנו

שיחה על עבודה חינוכית במעברת הר-טוב (בית שמש)

עם גמר לימודיו לתואר השני באוניברסיטה העיברית בחר אוריאל סימון לעבוד עם ילדי העולים שהציפו בהמוניהם את מערכת החינוך. הוא התגודד בפחון במעברת הר-טוב כדי להתגבר על הפער שבין המחנך והחניכים.

מעמד המקרא בחברה הישראלית

ראיון לרגל הופעת המסה "מעמד המקרא בחברה הישראלית" (יריעות א', הוצאת אורנה הס, ירושלים תשנ"ט, 1999, 35 עמודים), שבה ניתן הסבר לירידה של מעמד המקרא בימינו לעומת מרכזיותו בתקופה של קום המדינה כאשר הוא נתפס כספר מכונן של השיבה השלישית של העם לארצו.

"בקש שלום ורודפהו" - ראיון עם המחבר על סיפרו

ראיון של דב אלבוים בסדרה "חוצה ישראל" בעקבות הופעת הספר "בקש שלום ורודפהו - המקרא באור שאלות השעה, שאלות השעה באור המקרא".

הוראת המקרא באוניברסיטת בר אילן - בין מחוייבות מדעית ואחריות ציבורית

בתוך: יהודה פרידלנדר, יעקב עירם ושמעון אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית, רמת-גן תשע"ג, עמ' 95–107.

המקרא ואנחנו - דברי פתיחה

דברי הפתיחה של העורך (אוריאל סימון) של קובץ המאמרים "המקרא ואנחנו" (שיצא לאור שיצא לאור בהוצאת 'המכון ליהדות ולמחשבה בת-זמננו' על-ידי 'דביר' בעריכת אוריאל סימון, תל-אביב תשל"ט / 1979) שבהם הוא מחפש את המכנה המשותף הערכי של כל המשתתפים בקובץ והוא השאיפה להוסיף לשלשלת הארוכה של פרשנות המקרא היהודית חוליה עכשוית התואמת הן את צרכיו הרוחניים של הדור והן את דרכי מחשבתו.

יעודי המקרא – הבטחות מותנות

מאמר שהופיע בכתב העת פתחים (מס' 32 (תשל"ה / 1975), עמ' 24-22) הטוען שההבטחות שניתנו לעם ישראל במקרא (כגון ירושת הארץ) מלוות בהתניה מפורשת שהוא חייב להיות ראוי לכך מבחינה דתית ומוסרית.

הוראת התנ"ך באוניברסיטה דתית

ראיון על דרכה היחודית של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן. ראה אור בחידושים, גיליון מס' 4, תשס"ט.

ארכאולוגיה פוסט מקראית

ויכוח השקפתי ומקצועי עם פרופסור זאב הרצוג מהמחלקה לארכאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. נוסח קצר התפרסם במימד 19, אדר תש"ס (אפריל 2000). והנוסח השלם התפרסם בתוך: ישראל לוין ועמיחי מזר (עורכים), הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא, ירושלים תשס"א / 2001, עמ' 140-135.