הפן הפולמוסי של 'יסוד מורא'

אחרית דבר לספרו של אברהם אבן עזרא 'יסוד מורא וסוד תורה' - מהדורה מדעית מבוארת מאת יוסף כהן ואוריאל סימון, מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת, רמת גן תשס"ז/ 2007 עמודים 213-230. הפולמוס שבספר מכוון לשני יעדים: האחד, חכמי התורה בארצות הנוצרים שאינם מודעים לכך שידיעת מכלול המדעים היא תנאי להבנת התורה והשני, ספרי המצוות ופיוטי ה'אזהרות' את המספר המסורתי תרי"ג (613) כמחייב.