משמעותם הדתית של הפשטות המתחדשים

תיאור של דרך הפשט ודרך הדרש כשתי דרכי פירוש נפרדות המתקיימות זו בצד בצד זו כשני מלכים המשמשים בשני כתרים. ראה אור בספר "המקרא ואנחנו", הוצאת 'המכון ליהדות ולמחשבה בת-זמננו' על-ידי 'דביר', תל-אביב תשל"ט / 1979, עמ' 152-133.