אוריאל סימון - רשימת פרסומים

 

א. ספרים

1.

ארבע גישות לספר תהלים – מר' סעדיה גאון עד ר' אברהם אבן עזרא, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשמ"ב / 1982, 288 עמ'.

תרגום אנגלי של מהדורה מורחבת:

Four Approaches to the Book of Psalms – From Saadiah Gaon to Abraham Ibn Ezra, State University of New York Press, Albany, N.Y. 1991, 364 pp.

2.

שני פירושי ר' אברהם אבן עזרא לתרי עשר – מהדורה מדעית מבוארת, כרך א': הושע-יואל-עמוס, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשמ"ט / 1988, 338 עמ'.

3.

יונה עם מבוא ופירוש, סדרת 'מקרא לישראל – פירוש מדעי למקרא', הוצאת 'עם עובד' והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תל-אביב וירושלים תשנ"ב / 1992, ז' + 96 עמ'.

תרגום גרמני:

Jona – Ein jüdischer Kommentar, mit einem Gleitwort von Erich Zenger, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1994, 163 pp.

תרגום אנגלי של מהדורה מעודכנת ומורחבת:

The Book of Jonah, The Jewish Publication Society, Philadelphia 1999, 117 pp.

4.

קריאה ספרותית במקרא: סיפורי נביאים, ספריית האנציקלופדיה המקראית, הוצאת 'מוסד ביאליק' והוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ירושלים ורמת גן תשנ"ז / 1997, י"ט + 368 עמ'.

הדפסה שנייה מתוקנת, תשנ"ז / 1997.

הדפסה שלישית, תשס"א / 2001.

הדפסה רביעית מתוקנת תשע"ד / 2014

תרגום אנגלי:

Reading Prophetic Narratives, Indiana Studies in Biblical Literature, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1997, 383 pp.

5.

מעמד המקרא בחברה הישראלית – ממדרש לאומי לפשט קיומי, סידרת 'יריעות', א', ירושלים תשנ"ט, 35 עמ'.

תרגום אנגלי:

“The Place of the Bible in Israeli Society – From National Midrash to Existential Peshat”, Modern Judaism 19 (1999), pp. 155-177.

6.

ר' אברהם אבן עזרא, יסוד מורא וסוד תורה – מהדורה מדעית מבוארת, מאת יוסף כהן בהשתתפות אוריאל סימון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ב / 2002, 232 עמ'.

מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת מאת אוריאל סימון, רמת-גן תשס"ז / 2007, 272 עמ'.

7.

בקש שלום ורדפהו – שאלות השעה באור המקרא, המקרא באור שאלות השעה, הוצאת 'ידיעות אחרונות', תל-אביב תשס"ב / 2002, 333 עמ'.

מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת, תשס"ד / 2004, 358 עמ'.

תרגום צרפתי: Editions Lessius, Bruxelles (בדפוס).

8.

אֹּזן מִלין תבחן – מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא, הוצאת אוניברסיטת בר- אילן, רמת-גן תשע"ג / 2013, 557 עמ'.

9.

דיוקן של פרשן – ר' אברהם אבן עזרא (בהכנה).

10.

שמשון – מושיע עמו בעל כורחו (בהכנה).

ב. עריכה

11.

המקרא ואנחנו, הוצאת 'המכון ליהדות ולמחשבה בת-זמננו' על-ידי 'דביר', תל-אביב תשל"ט / 1979, 228 עמ'.

הדפסה שנייה, הוצאת 'דביר', תשמ"ח / 1987.

12.

עיוני מקרא ופרשנות א' – מנחות זיכרון לאריה טוויג (עם משה גושן-גוטשטיין), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תש"מ / 1980, 255 עמ'.

13.

עיוני מקרא ופרשנות ב' – מנחות ידידות ליהודה אליצור, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשמ"ו / 1986, 282 עמ'.

14.

ושמואל בקוראי שמו – ספר זיכרון לשמואל לייטר (בעריכת מנחם הירשמן, אוריאל סימון, שמא פרידמן ומשה רוסמן), הוצאת מוסד ביאליק (בדפוס).

ג. מאמרים

15.

"שני ספורי-הפוגה ל-ס. יזהר", הארץ, 21.10.1949. [ביקורת על "ספור חרבת-חזעה" ו"השבוי"].

16.

"ספור-מלחמה מומחז ל-מ. שמיר", הארץ, 13.1.1950. [ביקורת על "קילומטר 56"].

17.

"מעבר ל'ציונות', מעבר לציניזם", מולד מס' 31 (אוקטובר 1950), עמ' 60-59.

[ביקורת על "שיירה של חצות" ליזהר].

18.

"אמנות מתקדמת או אמנות מקדמת", משא, שנה א', מס' 3 (16.8.51).

19.

"העולים החדשים", תרבות, חוב' א'-ב' (תשרי-חשון תשי"ד/1954), עמ' 12–15.

20.

"יוצאי ארצות האיסלאם במשבר ההיקלטות", החינוך, כ"ח (תשט"ז / 1956), עמ' 17-7.

תרגום אנגלי:

“Integration of Eastern Immigrants”, Focus 1 (1956), pp. 15-33.

תרגום ספרדי:

“Problemas de Absorcion de los Inmigrantes de los Paises Islamicos”, Cuadernos para el Jalutz, vol. 1 (1956), pp. 490-510.

תרגום איטלקי:

“L’educazione e l’integrazione dei nuovi immigranti”, Il Ponte 16, no. 12 (Dicembre 1958), pp. 1749-1765.

21.

"'מזרח' ו'מערב' – להכרת השוני העדתי בישראל", החינוך, כ"ח (תשט"ז /

1956), עמ' 433-423.

נדפס מחדש בתוך: אפרים שמואלי (עורך), בעיות העם היהודי בזמן הזה, תל-אביב תש"ך / 1960, עמ' 179-166.

תרגום ספרדי:

“’Oriente’ y ‘Occidente’”, Cuadernos para el Jalutz 2 (1957), pp. 149-169.

22.

"בעית אבות ובנים אצל ילדי עולים מארצות האיסלאם", מגמות, ח' (תשי"ז / 1957), עמ' 55-41.

נדפס מחדש בתוך: רבקה בר-יוסף ואילנה שלח (עורכות), המשפחה בישראל – מקראה, ירושלים תשכ"ט / 1969, עמ' 482-465.

23.

"קוים לדמותו של החינוך היהודי המסורתי בארצות האיסלאם", החינוך, כ"ט (תשי"ז / 1957), עמ' 160-156.

24.

"מבצע קדש – 'מעמד סיני' מחודש?", בטרם, מס' רכ"ז-רכ"ח (אדר א' תשי"ז / פברואר 1957), עמ' 12-9.

25.

[תרומה לדיון על] "מיזוג או טמיעה בקליטה החינוכית-דתית בעליית הנוער", דפים – ידיעות המחלקה לעליית ילדים ונוער, אלול תשי"ז/1957, עמ' 31–34, 40–41.

26.

"'התודעה הישראלית-יהודית' – מפנה בחינוך העברי?", הארץ, 6.12.1957 + 8.12.1957.

27.

"מבנה מרכז הנוער לילדי עולים וסדריו", החינוך, ל' (תשי"ח / 1958), עמ' 198- 204 .

28.

הערכים הבאים ב-האנציקלופדיה החינוכית, כרך ב', ירושלים תש"ט / 1959:

"דמותו של בית הספר [בישובי עולים]", טורים 305-299.

"חינוך גופני [בישובי עולים]", טורים 322-320.

"הוראת מלאכה [בישובי עולים]", טורים 324-323.

"הוראת חקלאות [בישובי עולים]", טורים 327-324.

"פעולות שמחוץ ללימודים [בישובי עולים], טורים 332-328.

29.

“Die Buber-Rosenzweig’sche Verdeutschung in den Händen des hebräischen Lesers”, Mitteilungsblatt des Irgun Olej Merkas Europa, Sonderbeilage, 19.5.1961.

30.

"משל יותם – המשל ושברו ומסגרתם הסיפורית", תרביץ, ל"ד (תשכ"ה / 1965), עמ' 30-1.

31.

"תורה וחירות", בת קול – עיתון הסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן, מס' 2, 17.2.1965.

32.

"בין פרובינציאליות והתנשאות", אמות, מס' 20 (תשרי-חשון תשכ"ו / אוקטובר-נובמבר 1965), עמ' 78-77.

33.

“The Poor Man’s Ewe-Lamb – an Example of a Juridical Parable”, Biblica 48 (1967), pp. 207-242.

נוסח עברי:

"משל כבשת הרש בחינת 'משל שיפוטי'", בר-אילן, ז'-ח' (תשכ"ט-תש"ל / 1969 – 1970), עמ' 37-9.

34.

"ראב"ע ורד"ק – שתי גישות לשאלת מהימנות נוסח המקרא", בר-אילן, ו' (תשכ"ח / 1968), עמ' 237-191.

35.

"שירו לה' שיר חדש", דעות – בטאון האקדימאים הדתיים, מס' ל"ו (תשכ"ט / 1969), עמ' 35-33.

36.

[ביקורת על] אוצר לשון המקרא, כרך ג', מולד, ב' [סדרה חדשה], מס' 11 / 12 (תשכ"ט / 1969), עמ' 721-716.

37.

"סיפור מקראי בתפיסה אירונית – על האינטרפרטציה של סיפור דוד ובת שבע", הספרות, ב' (תש"ל / 1970), עמ' 607-598.

38.

"העוז לדרוש של אברהם קריב", מולד, ג' [סדרה חדשה], מס' 13 (שבט-אדר תש"ל), עמ' 119-114.

[ביקורת על שבעת עמודי התנ"ך].

39.

[דברי זכרון לברוך קורצווייל ע"ה], פרופ' ברוך קורצווייל – דברים לזכרו באוניברסיטה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשל"ה / 1974, עמ' 9-6.

40.

"מלחמה ומוסר", יערי – ספר זיכרון ליערי שטרן ז"ל, תל-אביב 1974, עמ' 76-67.

41.

[תרומה לדיון על] "חופש אקדימי – 'פרה קדושה'?", חדשות אוניברסיטת בר-אילן, אדר תשל"ה / פברואר 1975, עמ' 5-3.

42.

"יעודי המקרא – הבטחות מותנות", פתחים, מס' 32 (תשל"ה / 1975), עמ' 24-22.

תרגום גרמני:

“Israel zwischen Exil und Erlösung”, Die Furche, No. 35, 2. 9. 1977.

תרגום אנגלי:

"The Biblical Destinies – Conditional Promises", in: Isaac Kalimi (ed.), Jewish Bible Theology – Perspectives and Case Studies, Winona Lake, Indiana 2012, pp. 79–87.

43.

"לימוד הסידור כתרומה לתקנת התפילה", ספר הזיכרון לראובן שפורן, רמת-גן תשל"ה / 1975, עמ' 159-154.

נדפס מחדש בתוך: גבריאל חיים כהן (עורך), התפילה היהודית – מסורת וחידוש, ירושלים תשל"ח / 1978, עמ' 228-219.

תרגום אנגלי:

"Teaching Siddur to Enhance Devotion in Prayer", in: G.H. Cohn & H. Fish (eds.), Prayer in Judaism – Continuity and Change, Northvale, N.Y., 1996, pp. 189-197.

44.

"מלכים א', י"ג – אות נבואי גובר על מפיריו", הגות במקרא, ב', גבעתיים-תל-אביב 1976, עמ' 185-171.

נוסח אנגלי מורחב:

“I Kings 13: A Prophetic Sign – Denial and Persistence”, Hebrew Union College Annual 47 (1976), pp. 81-117.

45.

[ביקורת על] אשר וייזר, פירושי התורה לרבינו אברהם אבן עזרא עם מבוא, ביאורים, ציוני מקורות ומקבילות, קרית ספר, נ"א (תשל"ו), עמ' 654-646.

46.

[ביקורת על] Leo Prijs, Abraham Ibn Esra’s Kommentar zu Genesis Kapitel 1, קרית ספר, נ"א (תשל"ו), עמ' 658-654.

47.

“Peace is to be Sought and Pursued”, New Outlook 20 (October-November 1977), pp. 66-67, 76.

48.

"דת, מוסר ופוליטיקה", בתפוצות הגולה, מס' 82-81 (תשל"ז / 1977), עמ' 13-8.

תרגום אנגלי:

“Religion, Morality and Politics”, Forum (Winter 1977), pp. 102-110.

תרגום ספרדי:

“Religion, moral y politica”, Dispersion y unidad, No. 20-21 (1977), pp. 35-43.

49.

"בקשת האמת המתחייבת מיראת שמים ומאהבת התורה – לקט מקורות", המקרא ואנחנו (לעיל מס' 11), עמ' 41-28.

50.

"הערות למאמרו של מרדכי ברויאר", המקרא ואנחנו (לעיל מס' 11), עמ' 168-166.

51.

"משמעותם הדתית של הפְשָטוֹת המתחדשים", המקרא ואנחנו (לעיל מס' 11), עמ' 152-133.

תרגום גרמני מקוצר:

“Von der religiösen Bedeutung des Wortsinns der Schrift heute”, Judaica, vol. 41, No. 4 (Dezember 1985), pp. 217-236.

תרגום אנגלי (מעשה ידיו של אד גרינשטיין):

“The Religious Significance of the Peshat”, Tradition, vol. 23, No. 2 (Fall 1988), pp. 41-63.

52.

"הדמויות המשניות בסיפור המקראי", דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות – מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון, ירושלים תשל"ט / 1979, עמ' 36-31.

נוסח אנגלי מורחב:

“Minor Characters in Biblical Narrative”, Journal for the Study of the Old Testament 46 (1990), pp. 11-19.

53.

"אריה טוויג עליו השלום", עיוני מקרא ופרשנות, א' (תש"ם), עמ' 6-3.

54.

"מלחמת אליהו בעבודת הבעל (מל"א י"ז-י"ח) – אחדות הסיפור ומבנהו", עיוני מקרא ופרשנות, א' (תש"ם), עמ' 118-51.

55.

"האמנם מצווים אנו על רצח-עם וגזענות?", בת קול – עתון הסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן, 16.4.1980.

56.

"הקדשת הנער שמואל לנבואה", דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות – מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון, ירושלים תשמ"א / 1981, עמ' 93-85.

תרגום אנגלי:

“Samuel’s Call to Prophecy – Form Criticism with Close Reading”, Prooftexts 1 (1981), pp. 119-132.

57.

"מוסר המלחמה היהודי – לקט מדרשים מוערים", בתוך: שפיכות דמים – היבטים הלכיים ומוסריים, פרסומי 'עוז ושלום' מס' 2, ירושלים תשמ"א / 1981, עמ' 10–16.

תרגום אנגלי:

“Biblical and Rabbinic Passages on the Jewish Ethics of Warfare”, Violence and the Value of Life in Jewish Tradition, Jerusalem 1984, pp. 18-25.

58.

"יהונתן בן שאול יפה-נפש", שדמות, מס' נ"ח (ניסן תשמ"א / 1981), עמ' 4-3.

59.

"קטע נוסף של השריד מ'שיטה ראשונה' של פירוש ראב"ע לתהילים", קרית ספר, נ"ז (תשמ"ב / 1982), עמ' 714-709.

60.

"לדרכה של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן", דעות – בטאון האקדימאים הדתיים, מס' מ"ט (תשמ"ב / 1982), עמ' 235-229.

61.

"פרשני ספרד", האנציקלופדיה המקראית, כרך ח', ירושלים תשמ"ב / 1982, טורים 683-659.

נדפס מחדש בתוך: משה גרינברג (עורך), פרשנות המקרא היהודית – פרקי מבוא, ירושלים תשמ"ג / 1983, עמ' 60-29.

62.

"סיפור יונה – מבנה ומשמעות", בתוך: יאיר זקוביץ ואלכסנדר רופא (עורכים), ספר יצחק אריה זליגמן, כרך ב', ירושלים תשמ"ג / 1983, עמ' 318-291.

63.

“The Contribution of R. Isaac b. Samuel Al-Kanzi to the Spanish School of Biblical Interpretation”, Journal of Jewish Studies 34, No. 2 (Autumn 1983), pp. 171-178.

64.

“The Election and Vocation of Israel”, Lutheran World Federation Studies, Geneva 1983, pp. 77-84.

תרגום הולנדי:

“De uitverkiezing en de roeping van Israel”, Ter Herkenning 12, No. 1 (maart 1984), pp. 16-23.

65.

"טרור יהודי – יראת שמים ללא יראת חטא", נקודה, מס' 75 (ו' בתמוז, תשמ"ד / 6.7.1984), עמ' 32-27.

66.

"התיתכן גזענות יהודית?", הרצאה ביום עיון על "הנחלת אורחות הדמוקרטיה במערכת החינוך", שהתקיים במשכן הכנסת ב-כ"ו אדר תשמ"ה / 19.3.85 ונתפרסם מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, עמ' 14-10.

67.

“Ibn Ezra between Medievalism and Modernism: The Case of Isaiah XL-LXVI”, Supplements to Vetus Testamentum, Vol. 36 (Congress Volume Salamanca), Leiden 1985, pp. 257-271.

68.

"חייב אדם לומר: מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי", בתוך: ברוך פליקס מונק, תולדות משפחת מונק, ירושלים תשמ"ה / 1985, עמ' 104-101.

69.

"סיפור הולדת שמואל – המבנה, הסוג והמשמעות", עיוני מקרא ופרשנות, ב' (תשמ"ו), עמ' 110-57.

70.

"ר' אברהם אבן עזרא – בין המפרש לקוראיו", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות – ישיבות מרכזיות מקרא ומזרח קדמון, ירושלים תשמ"ח / 1988, עמ' 42-23.

71.

"ארץ ישראל ומדינת ישראל", ינאי – נר לזכרו של ינאי ויינשטוק, ירושלים תשמ"ח / 1988, עמ' 70-64.

נדפס מחדש בתוך: נתיבותיה שלום, מס' 1 (אב תשנ"ו / אוגוסט 1996).

72.

“A Balanced Story: The Stern Prophet and the Kind Witch”, Prooftexts 8 (1988), pp. 159-171.

נדפס מחדש בתוך:

M. Augustin & K.-D. Schunck (Hrsg.), “Wünchet Jerusalem Frieden” – IOSOT Congress Jerusalem 1986, Frankfurt am Main 1988, pp. 281-287.

הנוסח העברי:

"שאול בעין דור – איזון סיפורי בין הנביא הדוחה ובעלת האוב המקרבת", בתוך: משה בר-אשר (עורך), ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, כרך א', ירושלים תשנ"ב / 1992, עמ' 124-113.

73.

"עוז לדעת, עוז להבין, עוז לשנות", לא תוכל להתעלם, פירסומי 'עוז ושלום – נתיבות שלום', ירושלים תשמ"ח / 1988, עמ' 21-15.

74.

“Ibn Ezra’s Harsh Language and Biting Humor: Real Denunciation or Hispanic Mannerism?” in: Fernando Diaz Esteban (ed.), Ibn Ezra and his Age, Madrid 1990, pp. 325-334.

נוסח עברי מורחב:

"לשונו החריפה והשנונה של הראב"ע – גינוי אמיתי או דרך ויכוח ספרדית?", בתוך: ישראל לוין ומאשה יצחקי (עורכים), מחקרים ביצירתו של אברהם אבן עזרא, תל- אביב תשנ"ב / 1992, עמ' 120-111.

75.

"הלקח החשוב ביותר של השואה הוא עצם התרחשותה", סקירה חודשית – ירחון לקציני צה"ל, כרך 37, מס' 3 (22.4.1990), עמ' 17-12.

תרגום ספרדי:

“La leccion mas importante de la Shoa es el hecho mismo que haya acontecido”, Dialogo, No. 22 (1992), pp. 20-23.

נדפס מחדש בתוך:

Panorama – B’nai B’rith del Uruguay, vol. 10, No. 92 (April 1993), pp. 6-10.

76.

“Territory and Morality from a Religious Zionist Perspective”, in: David Burell & Yehezkel Landau (eds.), Voices from Jerusalem – Jews and Christians Reflect on the Holy Land, New york 1992, pp. 107-117.

תרגום הולנדי:

“Territorium en Moraliteit vanuit een religieus zionistisch standpunt”, in: G.H. Cohen Stuart (ed.), Een bevrijdend word uit Jeruzalem?, Gravenhage 1991, pp. 118-131.

77.

"פרשנות המקרא על דרך הפשט – האסכולה הספרדית", בתוך: חיים ביינארט (עורך), מורשת ספרד, ירושלים תשנ"ב / 1992, עמ' 109-95.

תרגום אנגלי:

“The Spanish School of Biblical Interpretation”, in: Haim Beinart (ed.), Moreshet Sepharad: The Spanish Legacy, vol. 1, Jerusalem 1992, pp. 115-136.

תרגום ספרדי:

“La escuela hispanojudia de exegesis bilica”, in: Haim Beinart (ed.), Moreshet Sefarad: El Legado de Sefarad, vol. 1, Jerusalem 1992, pp. 120-142.

78.

[תרומה לרב-שיח על] "האם יש למסורת תוקף מחייב?", מכון שפינוזה בירושלים, ירושלים תשנ"ב / 1992, עמ' 46-39, 58-57.

79.

“Yizchaki: A Spanish Biblical Commentator ‘whose Book Should be Burned’, According to Abraham Ibn Ezra”, in: Marc Brettler & Michael Fishbane (eds.), Minhah le-Nahum (Nahum Sarna Festschrift), Shefield 1993, pp. 300-317.

80.

“Who was the Proponent of Lexical Substitution whom Ibn Ezra Denounced as a Prater and a Madman?”, in: Barry Walfish (ed.), The Frank Talmage Memorial Volume, vol. 1, Haifa 1993, pp. 217-232.

81.

“Interpreting the Interpreter: Supercommentaries on Ibn Ezra’s Commentaries”, in: Isadore Twersky and Jay M. Harris (eds.), Rabbi Abraham Ibn Ezra: Studies in the Writings of a Twelfth-Century Jewish Polymath, Cambridge, Mass. 1993, pp. 86-128.

נוסח עברי מורחב:

"ר' אברהם אבן עזרא: המפרש שהיה למפורש – תולדות כתיבת פירושים לפירושיו מראשיתה ועד תחילת המאה החמש-עשרה", בתוך: שרה יפת (עורכת), המקרא בראי מפרשיו – ספר זיכרון לשרה קמין, ירושלים תשנ"ד / 1994, עמ' 411-367.

82.

"בין פלורליזם ואוניפורמיזם", גיליון נאמני תורה ועבודה, ניסן תשנ"ג / 1993, עמ' 17-12.

נוסח מעובד ומורחב:

"בין פלורליזם ואוניפורמיזם", בתוך: מאיר רוט (עורך), הציונות הדתית בראיה מחודשת, עין צורים תשנ"ח, עמ' 34-27.

83.

ארבעה ערכים על הפרקים י"ג ו-כ' בספר מלכים א', בתוך: שמריהו טלמון (עורך), ספר מלכים א', אנציקלופדיה עולם התנ"ך, תל-אביב 1994, עמ' 138–139, 140–145, 184–186, 190–193.

84.

“Il metodo esegetico di rabbi Abraham ibn Ezra”, in: Sergio J. Sierra (ed.), La lettura ebraica delle scritture, Bologna 1995, pp. 203-219.

85.

"רצח גדליהו – אנטומיה של הרס עצמי (ירמיהו פרקים מ' - מ"ג)", דף שבועי מלימודי היסוד, הוצאה מיוחדת לציון יום השלושים למותו של ראש הממשלה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, י"ב בכסלו תשנ"ו / 5.12.1995, עמ' 4-1.

נדפס מחדש: עמודים, מ"ד (תשנ"ו), מס' 3 (593), עמ' 73-71.

86.

"מצוקתה של אוניברסיטת בר-אילן", עת – לעט, מס' 7 (תשנ"ו / 1996), אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 5-3.

[הנוסח המקורי של מאמר שהופיע בקיצורים ב-הארץ 30.11.95].

87.

"שני עקרונות-יסוד של פירוש התורה לראב"ע: 'בעבותות הדקדוק נקשר ובעיני הדעת יכשר'", בתוך: דב רפל (עורך), מחקרים במקרא ובחינוך מוגשים לפרופ' משה ארנד, ירושלים תשנ"ו 1996, עמ' 113-109.

88.

"קדושת המקום וקדושת הזמן במקרא", בתוך: לוח השנה העברי, חוג בית הנשיא לתנ"ך ולמקורות ישראל, ירושלים תשנ"ו / 1996, עמ' 21-11.

89.

“The Centrality of Israel for World Jewry” and “Zionismm in a Post-Ideological Era”, in: The Tribes of Israel Together – A Dialogue with the President of Israel, Jerusalem 1966, pp. 12-17.

90.

"שותפות חילונית-דתית בבניית 'מדינה יהודית דמוקרטית'", אלפיים, מס' 13 (תשנ"ז / 1997), עמ' 166-154.

נדפס מחדש: נתיבות שלום, מס' 8 (תשנ"ז), עמ' 3–5, 25–31.

תרגום ספרדי:

“La coparticipacion laico-religiosa en la construccion de un estado judio y democratico”, Dialogo vol. 22, No. 28 (1997), pp. 1-9.

91.

"האם יש לסובלנות שורשים במקרא?", גיליון נאמני תורה ועבודה, ניסן תשנ"ז / 1997, עמ' 18-6.

נוסח מעובד ומורחב:

"האם יש לסובלנות שורשים במקרא?", בתוך: מאיר רוט (עורך), הציונות הדתית בראיה מחודשת, עין צורים תשנ"ח, עמ' 140-129.

תרגום איטלקי:

“Il concetto di tolleranza ha un fondamento nella Bibbia?”, La Rassegna Mensile di Israel, vol. 43, No. 2 (August 1997), pp. 107-120.

92.

"סובלנות ושמירת הלשון בעידן של מתחים פוליטיים עזים", בתוך: יעקב עירם וזהבית גרוס (עורכים), סובלנות ופלורליזם בחברה הישראלית, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשנ"ז / 1997, עמ' 46-41.

נדפס מחדש: חינוך בראש על-יסודי, משרד החינוך, התרבות והספורט, מס' 3 (סיון תשנ"ז / מאי 1997), עמ' 111-108.

93.

"הפרשנות הפשטית של ההיסטוריה המקראית – בין היסטוריות, דוגמטיות וביניימיות", בתוך: אליהו דב אייכלר, יעקב חיים טיגאי ומרדכי כוגן (עורכים), תהלה למשה – מחקרים במקרא ובמדעי היהדות מוגשים למשה גרינברג, וינונה לייק, אינדיאנה תשנ"ז / 1997, עמ' 171*-203*.

94.

"עקידת ישמעאל", שבת שלום, מס' 4, פרשת 'וירא' תשנ"ח, עמ' 4-2.

נוסח מורחב:

"חוויה מכוננת אחת", ארץ אחרת מס' 2 (כסלו-טבת תשס"א / דצמבר-ינואר 2001/2000), עמ' 43-42.

95.

"אל תדחקו את הקץ", מימד, מס' 11 (שבט-אדר תשנ"ח / פברואר-מרץ 1998), עמ' 10-8.

96.

"משה ואהרן בתווך בין עם נרגן ואל קנא", שבת שלום, מס' 36, פרשת 'קורח' תשנ"ח, עמ' 3-2.

97.

"קטעי הפירוש לירמיה ויחזקאל שיוחסו לראב"ע הינם לר' מנחם בן שמעון מפוסקייר", תרביץ ס"ז (תשנ"ח), עמ' 572-563.

98.

"יוסף המשביר מרפא את שבר בית אביו", שבת שלום, מס' 62, פרשת 'ויגש' תשנ"ט, עמ' 3-2.

99.

“Isaac ben Samuel Al-Kanzi”, in: Dictionary of Biblical Interpretation, Nashville 1999, vol. 1, p.549.

100.

"שאול ויונתן – שתי דרכי מנהיגות", בתוך: נחם אילן (עורך), עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל – ספר יובל למלאת עי"ן שנים לטובה אילן, בני ברק 1999, עמ' 462-433.

101.

"יוסף משעבד את המצרים לפרעה", שבת שלום, מס' 113, פרשת "ויגש" תש"ס, עמ' 4-2.

102.

"תפילה אמתית ותשובה אמתית – תגובה על מאמרו של דוד הנשקה, 'למשמעו של ספר יונה'", מגדים ל"א (טבת תש"ס), עמ' 131-127.

103–104.

The Chapters: “Isaac b. Samuel Al-Kanzi” and “Abraham Ibn Ezra”, in: Magne Saebo (ed.), Hebrew Bible / Old Testament – The History of its Interpretation, Oslo 2000, pp. 372-376; 377-387.

105.

[תרומה לרב-שיח על] "החברה הישראלית – מכונני הייחוד והיחד", בתוך: יעקב עירם (עורך), חינוך לערכים, לסובלנות ולשלום, רמת-גן תש"ס, עמ' 49–56.

106.

"הדקדוק הפנימי של ההלכה מפוענח בעבור מקיימיה ושוללי תוקפה" [ביקורת על אדם ברוך, סדר יום – חיי יום-יום בראי ההלכה], הארץ – ספרים, כ"ז אלול תש"ס / 27.9.2000.

107.

"יוסף ואחיו – סיפור של השתנות", בתוך: נפתלי רוטנברג (עורך), פותחים שבוע – אנשי רוח ותרבות ישראלים כותבים על פרשת השבוע, תל-אביב וירושלים תשס"א, עמ' 131-103.

תרגום אנגלי:

“Joseph and his Brothers – A Story of Change”, Perspectives on Jewish Education, II, Ramat-Gan 2002, pp. 5-39.

108.

"הפרשן ניכר לא רק בשיטתו אלא גם בשאלותיו", בתוך: משה ארנד, רות בן-מאיר וגבריאל כהן (עורכים), פרקי נחמה – ספר הזיכרון לנחמה ליבוביץ, ירושלים תשס"א, עמ' 257-237.

109.

"ארכאולוגיה פוסט-מקראית ופוסט-ציונית", בתוך: ישראל לוין ועמיחי מזר (עורכים), הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא, ירושלים תשס"א / 2001, עמ' 140-135.

110.

"קדושה כנתון וכמטלה", קדושת האדם מול קדושת האדמה, חוג יושב ראש הכנסת למקרא ולמחשבת ישראל בשיתוף עם האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"א, עמ' 24-19.

111.

"אברהם המקראי – ברכת הניגודים", בתוך: משה חלמיש, חנה כשר ויוחנן סילמן (עורכים), אברהם אבי המאמינים, רמת-גן תשס"ב, עמ' 46-41.

תרגום אנגלי:

“Biblical Abraham – The Blessing of Contrasts”, in: R. Livneh-Freudenthal & E. Reiner (eds.), Streams into the Sea – Studies in Jewish Culture and its Context Dedicated to Felix Rosen, Tel Aviv 2001, pp. 121-127.

112.

"וילך מנוח אחרי אשתו – מקום האישה בחברה המקראית", מסכת, א' (תשס"ב / 2002), עמ' 61-38.

113.

"באזיקים וברוח חופשייה", הקדמה לספר: יוסף הלפרין, נעורים באזיקים – בפולין ובבֶלוֹרוּס במלחמת העולם השנייה, תל-אביב 2002, עמ' 11-9.

114.

"The Bible in Israeli Life", in: Adel Berlin & Marc Zvi Brettler (eds.), The Jewish Study Bible, Oxford 2004, pp. 1990-2000.

115.

"פרשת הבריאה בהיבט ספרותי", בתוך: הדס אחיטוב ואריאל פיקאר (עורכים), לקראת שבת – קריאות אישיות בפרשת השבוע, עין צורים תשס"ו/2006, עמ' 11–22.

116.

"מבט לאחור, מבט קדימה", מימד, גליון 30 (כסלו תשס"ו/דצמבר 2005), עמ' 22–25.

117.

"Ibn Ezra, Abraham ben Meir", Encyclopaedia Judaica, Second Edition, Jerusalem 2006, vol. 9, pp. 665-669, 671-672.

118.

"אֹזֶן מִילִין תִבְחָן: העצמאות הפרשנית של בני הדורות האחרונים בתפיסת ר' אברהם אבן עזרא", בתוך: משה בר-אשר, נילי ואזנה, עמנואל טוב ודלית רום-שילוני (עורכים), ש"י לשרה יפת – מחקרים במקרא, בפרשנותו ובלשונו, ירושלים תשס"ח/2008, עמ' [87-67] 217–232.

119.

"דלתיים פתוחות ודלתיים סגורות – תשובה לרב יעקב מדן", מגדים, מ"ח (תשס"ח), עמ' 131-125.

120.

"שניים אוחזים ב'סוד השנים-עשר' של ר' אברהם אבן עזרא", מגדים, נ"א (תש"ע), עמ' 77–85.

 

121.

"המחאה במקרא: 'הרצחת וגם ירשת?'", בתוך: קטלוג התערוכה 'זכות המחאה', מוזיאון על התפר, ירושלים 2010, עמ' 35–40.

תרגום אנגלי: שם, עמ' 198–204.

122.

"Transplanting the Wisdom of Spain to Christian Lands: The Failed Efforts of R. Abraham Ibn Ezra", Simon Dubnow Institute Yearbook, 8 (2009), pp. 139-189.

נוסח עברי משופר של חלקו השני של מאמר זה:

"מקומה של הפרשנות הפשטית של ראב"ע במפעלו הספרותי בארצות אדום", בתוך: שרה יפת וערן ויזל (עורכים), ליישב פשוטו של מקרא: קובץ מחקרים בפרשנות המקרא, ירושלים תשע"א, עמ' 158-139.

123.

"משבר הציונות החילונית", זהויות, 1 (תשע"ב/2011), עמ' 113–115.

124.

"ראב"ע – הפירוש הקצר, הפירוש הארוך והפירוש שבעל-פה", בתוך: מקראות גדולות 'הכתר', ספר שמות, כרך א', ההקדמה, רמת-גן תשע"ב, עמ' י'-כ"ב.

125.

"הוראת המקרא באוניברסיטת בר-אילן: בין מחוייבות מדעית ואחריות ציבורית", בתוך: יהודה פרידלנדר, יעקב עירם ושמעון אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית, רמת-גן תשע"ג, עמ' 95–107.

126.

"בין הפשטות של נחמה לדרשות של ישעיהו", מגדים נ"ד (ניסן תשע"ג), עמ' 111–125.

127.

"מדוע עזב ראב"ע את ספרד 'בנפש נבהלת'?", בתוך: מ' אביעוז, י' שמש וא' עסיס (עורכים), זר רימונים – מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, אטלנטה 2013, עמ' 489–502.

128.

"פשוטו של ספר בראשית: מתן תוקף תורני למוסר האנושי", אחרית דבר למהדורה השנייה של הספר: יהודה גלעד, את קולך שמעתי, מעלה גלבוע, תשע"ה, עמ' 239–247.

129.

"Ibn Ezra, Abraham ben Meir", Encyclopedia of the Bible and its Reception, Berlin-Boston 2016, pp. 712-719.

130.

"למה לא הצטרף ראב"ע לריה"ל במסעו לארץ ישראל?", בתוך: מנחם הירשמן, אוריאל סימון, שמא פרידמן ומשה רוסמן (עורכים), ושמואל בקוראי שמו – ספר זכרון לשמואל לייטר, ירושלים, עמ' 189–213 (בדפוס).

ד. עזרי הוראה

131.

ילקוט הקדמות לפירושי המקרא, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשל"ג / 1973.

132.

תולדות הגישה הבקורתית למקרא (ילקוט מקורות), המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשל"ד / 1974.

133.

מדריך לההדרת כתבי מפרשי המקרא, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ה / 1975.

134.

לקט שירי עקידה ישנים גם חדשים, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תש"ן/1990.

מהדורות מורחבות: תשנ"ד / 1994; תשנ"ז / 1997; תשס"א / 2001; תשס"ה / 2004.