מאמרים

ראשון « קודם 1 · 2 · 3  הבא » אחרון

משמעותם הדתית של הפשטות המתחדשים

תיאור של דרך הפשט ודרך הדרש כשתי דרכי פירוש נפרדות המתקיימות זו בצד בצד זו כשני מלכים המשמשים בשני כתרים. ראה אור בספר "המקרא ואנחנו", הוצאת 'המכון ליהדות ולמחשבה בת-זמננו' על-ידי 'דביר', תל-אביב תשל"ט / 1979, עמ' 152-133.

קדושת המקום וקדושת הזמן במקרא

הזמנים והמקומות המקודשים בתפיסה המקראית. ראה אור בתוך: לוח השנה העברי, חוג בית הנשיא לתנ"ך ולמקורות ישראל, ירושלים תשנ"ו / 1996, עמ' 21-11.

פרס ביאליק

דברי תודה על קבלת פרס ביאליק שנאמרו בטקס שנערך על ידי עריית תל אביב מעניקת הפרס באור לעשרה בטבת תשס"ה, 21.12.2004.

הוראת התנ"ך באוניברסיטה דתית

ראיון על דרכה היחודית של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן. ראה אור בחידושים, גיליון מס' 4, תשס"ט.

ארכאולוגיה פוסט מקראית

ויכוח השקפתי ומקצועי עם פרופסור זאב הרצוג מהמחלקה לארכאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. נוסח קצר התפרסם במימד 19, אדר תש"ס (אפריל 2000). והנוסח השלם התפרסם בתוך: ישראל לוין ועמיחי מזר (עורכים), הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא, ירושלים תשס"א / 2001, עמ' 140-135.
ראשון « קודם 1 · 2 · 3  הבא » אחרון