ארכאולוגיה פוסט מקראית

ויכוח השקפתי ומקצועי עם פרופסור זאב הרצוג מהמחלקה לארכאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. נוסח קצר התפרסם במימד 19, אדר תש"ס (אפריל 2000). והנוסח השלם התפרסם בתוך: ישראל לוין ועמיחי מזר (עורכים), הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא, ירושלים תשס"א / 2001, עמ' 140-135.