קדושת המקום וקדושת הזמן במקרא

הזמנים והמקומות המקודשים בתפיסה המקראית. ראה אור בתוך: לוח השנה העברי, חוג בית הנשיא לתנ"ך ולמקורות ישראל, ירושלים תשנ"ו / 1996, עמ' 21-11.